Gjeni më poshtë llogarinë tonë bankare ku ju mund të dhuroni shumën që dëshironi.

Llogaria bankare Nr. 501898939 tek Banka Kombëtare Tregëtare
Llogaria ne LEK (ALL), IBAN: AL0420511519898939CLTJCLALLH
Llogaria ne EURO (EUR), IBAN: AL9520511519898939CLTJCFEURG